Ταυτότητα της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας. (2024)

H ΟΤΟΕ ιδρύθηκε το 1955, σε μια εποχή δύσκολων προβλημάτων και συνθηκών για το σ.κ. και ως αποτέλεσμα της ανάγκης για συντονισμένη δράση των συνδικάτων που ήδη λειτουργούσαν σε κάθε Τράπεζα.

Ειδικά στις μεγαλύτερες Τράπεζες του κλάδου, συνδικάτα υπήρχαν και ανέπτυσσαν σημαντική δραστηριότητα πολλά χρόνια πριν την ίδρυση της Ομοσπονδίας, π.χ. ο Σύλλογος εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα που ιδρύθηκε το 1917, στην Τράπεζα Ελλάδος το 1929, στην Αγροτική Τράπεζα το 1932, στην Τράπεζα Αθηνών το 1934, στην Εμπορική Τράπεζα το 1945 και στην Ιονική το 1948.

Η πρώτη τραπεζοϋπαλληλική ομοσπονδία (ΟΥΕΤ- Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1950 από τα συνδικάτα εργαζομένων στην Τράπεζα Αθηνών, την Ιονική και την Εμπορική και Λαϊκή. Όμως η Ομοσπονδία αυτή είχε περιορισμένη εμβέλεια, στο βαθμό που η πλειοψηφία των Τραπεζοϋπαλλήλων ανήκαν σε συνδικάτα που δεν ήταν μέλη της (Σύλλογοι Εθνικής, Ελλάδος, Αγροτικής κλπ).

Έτσι το 1955, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των προέδρων όλων των Συλλόγων εργαζομένων στις Τράπεζες, συμφωνήθηκε η ίδρυση της ΟΤΟΕ, με μέλη τους σημαντικότερους συλλόγους εργαζομένων της εποχής.

Έκτοτε η ΟΤΟΕ έπαιξε καθοριστικό συντονιστικό ρόλο στη δραστηριότητα των συλλόγων μελών της και σφράγισε με τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις της τις εξελίξεις στον κλάδο (εργασιακά, συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά θέματα), την πορεία και την ανάπτυξη του Πιστωτικού συστήματος, τις γενικότερες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, καθιστάμενη ένα από τα πιο μαζικά, δραστήρια και αποτελεσματικά στις παρεμβάσεις τους δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία.

Η συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο (συνδικαλισμένοι/σύνολο απασχόλησης) ανέρχεται σε 85%, μια από τις υψηλότερες στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στις Τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος, που απασχολούν σήμερα μικρό αριθμό εργαζομένων η συνδικαλιστική πυκνότητα αγγίζει το 100%, στις λοιπές μεγάλες τράπεζες πρώην κρατικού ενδιαφέροντος η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ στις μικρές ιδιωτικές και στις ξένες Τράπεζες είναι χαμηλότερη και, σε ορισμένους χώρους, οριακή.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εμβέλεια του σ.κ. να είναι σημαντικά διαφοροποιημένη ανάλογα με το χώρο και το είδος της επιχείρησης και να υπάρχουν ακόμα σημαντικές ανάγκες επέκτασης της δράσης της ΟΤΟΕ, κυρίως για τη διασφάλιση της τήρησης των κλαδικών συλλογικών ρυθμίσεων, στους χώρους με περιορισμένη συνδικαλιστική παρουσία.


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης της ΟΤΟΕ είναι το Συνέδριο, το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία.

Το Συνέδριο αποτελείται από εκπροσώπους των συνδικάτων-μελών της ΟΤΟΕ που εκλέγονται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό στις εκλογές των πρωτοβάθμιων σωματείων πριν από το Συνέδριο. Κατά μέσο όρο, σε κάθε εκπρόσωπο αντιστοιχούν 75 μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της ΟΤΟΕ και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Ομοσπονδία και τη δράση της, ακόμα και γι’ αυτά που δεν προβλέπονται ρητώς από το καταστατικό της. Σύμφωνα με την τελευταία καταστατική τροποποίηση, το Συνέδριο συγκαλείται κάθε 3 χρόνια.

Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Συνέδριο και αποτελείται από 75 μέλη που ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις και το πρόγραμμα δράσης του Συνεδρίου, για όλο το διάστημα μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Το Γενικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την πολιτική της Ομοσπονδίας και την εξειδίκευση - υλοποίηση του προγράμματος δράσης της, μπορεί να προκηρύσσει απεργιακούς αγώνες και να συνάπτει ΣΣΕ που καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο.

Η Εκτελεστική Γραμματεία εκλέγεται από το Γ.Σ. και είναι 15μελής. Είναι αρμόδια για την εξειδίκευση - υλοποίηση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου. Πέραν των μελών του Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας και αναπληρωτές τους) που εκπροσωπούν την ΟΤΟΕ και καθοδηγούν την καθημερινή δράση της, καθένα από τα λοιπά μέλη της Ε.Γ. είναι επικεφαλής μιας ή περισσότερων Γραμματειών Ευθύνης.

Σήμερα η συνδικαλιστική δουλειά της ΟΤΟΕ υποστηρίζεται, διεκπεραιώνεται και εξειδικεύεται μέσα από τη λειτουργία των ακόλουθων Γραμματειών ευθύνης:

 • Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων
 • Ασφαλιστικού & Κοιν. Μέριμνας
 • Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Διεθνών Σχέσεων – Σχέσεων με Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 • Πολιτισμού – Αθλητισμού, Ποιότητας Ζωής & Κοιν. Αλληλεγγύης
 • Ισότητας
 • Πολυεθνικών Τραπεζών
 • Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και Τραπεζικής Ασφάλειας
 • Λειτουργικής Υποστήριξης
 • Νέων

Κάθε Γραμματεία προωθεί το έργο της στον τομέα ευθύνης της, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, αλλά και εκτελεστικό ρόλο για την υλοποίηση των αποφάσεών τους και την υποστήριξη των Συλλόγων-μελών σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Εκτός από το δυναμικό και τις υποδομές της ΟΤΟΕ στην Αθήνα, λειτουργούν σε κάθε νομό της χώρας Νομαρχιακά παραρτήματά της, που διοικούνται από 7μελείς επιτροπές. Αρμοδιότητα των Ν.Π. είναι η προώθηση των αποφάσεων και η οργάνωση των παρεμβάσεων της ΟΤΟΕ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η επίλυση ανάλογων προβλημάτων.

Για τις τρέχουσες εργασίες της η ΟΤΟΕ απασχολεί διοικητικό-γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό 12 ατόμων, διαθέτει δε ιδιόκτητα γραφεία και σημαντική υλικοτεχνική και πληροφοριακή υποδομή.

Η δουλειά του Προεδρείου, της Ε.Γ. και των επιμέρους Γραμματειών υποστηρίζεται σε τακτική βάση από ειδικούς Επιστήμονες-Συμβούλους (για νομικά και οικονομικά-εργασιακά-ασφαλιστικά θέματα), από τακτικούς Συνεργάτες-Εμπειρογνώμονες της ΟΤΟΕ, από εξωτερικούς Συνεργάτες και από το επιστημονικό δυναμικό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ (ΙΝΕ/ΟΤΟΕ).


ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ιδρύθηκε το 1991 με απόφαση των οργάνων της ΟΤΟΕ και αποτελεί την κλαδική έκφραση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Είναι αρμόδιο για θέματα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης, τεκμηρίωσης και εκπόνησης μελετών - ερευνών αλλά και εκδόσεων που ενδιαφέρουν το σ.κ. του κλάδου.

Μέχρι σήμερα το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ανέπτυξε σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, από το οποίο προέκυψαν αξιόλογες δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Επίσης, είχε ενεργή παρουσία σε διεθνείς συνεργασίες, αξιοποιώντας ανάλογα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Στήριξε και στηρίζει την ΟΤΟΕ για την ανάπτυξη και προβολή ενός έγκυρου και αξιόπιστου συνδικαλιστικού λόγου, όπως το απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες συνδικαλιστικής παρέμβασης και δράσης, αλλά και για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζόμενων του κλάδου. Το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ διοικείται από Δ.Σ, υποστηρίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και διαθέτει αξιόλογη πληροφοριακή και υλικοτεχνική-εκπαιδευτική υποδομή.


ΔΙ.ΚΕ.ΤΕ (Διατραπεζικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης)

Το 2009 η ΟΤΟΕ μαζί με την ΕΤΥΚ (την αντίστοιχη Κυπριακή Ομοσπονδία των Τραπεζοϋπαλλήλων) συνέστησαν το ΔΙ.ΚΕ.ΤΕ (Διατραπεζικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης), μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό δραστηριότητες όπως:

 • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις Τράπεζες και εν γένει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
 • Η παροχή επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων προς τα σωματεία-μέλη.
 • Η διενέργεια επιτόπιων ερευνών για θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 • Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διακίνηση της πληροφορίας και της γνώσης στους συλλόγους-μέλη.
 • Η οργάνωση βιβλιοθήκης, η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών και βιβλίων για πληροφόρηση των τραπεζοϋπαλλήλων για τις επαγγελματικές και συνδικαλιστικές τους προοπτικές και εξελίξεις.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης συνδικαλιστικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα.
 • Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων φτωχών περιοχών.
Ταυτότητα της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας. (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6629

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.